Ośrodek Wczesnej Interwencji

   Ośrodek Wczesnej Interwencji -przeznaczony dla dzieci opóźnionych w rozwoju psychoruchowym i upośledzonych umysłowo, w wieku 0-7lat. Pod stałą opieką znajduje się w ciągłej terapii ok.200 dzieci z Powiatu Mikołowskiego. Jest to specjalistyczna placówka medyczna, zarejestrowana jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.
   Celem OWI jest działanie na rzecz lepszego psycho -ruchowego i społecznego rozwoju dzieci oraz zapobiegania pogłębianiu się ich niepełnosprawności ,a także postępowanie podtrzymujące i edukacyjne w stosunku do rodzin. 

Cele OWI realizowane są przez:

 • Ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej, sprawności ruchowej, form komunikowania się, w tym rozwoju mowy oraz poziomu funkcjonowania społecznego.

 • Opracowywanie szczegółowego, wielospecjalistycznego programu postępowania w każdej sferze rozwoju dziecka.

 • Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz dostosowywanie programów postępowania do zmieniających się potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dziecka.

 •  Prowadzenie indywidualnych i grupowych, stacjonarnych i wyjazdowych form usprawniania leczniczego, terapii i stymulacji rozwoju dziecka oraz wychowania, w tym - w formie wychowania przedszkolnego i wczesnego wspomagania rozwoju.

 • Udzielanie rodzicom szczegółowych wskazówek co do metod i technik pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju, wychowania i usprawniania leczniczego w domu oraz wychowania dziecka, a także tworzenie warunków do uczenia się rodziców.

 • Udzielanie rodzicom pomocy psychologicznej dla ułatwienia zaakceptowania dziecka i własnej sytuacji.

 • Ułatwianie rodzicom kontaktów z innymi rodzicami.

 • Tworzenie warunków do realizacji wychowania dziecka niepełnosprawnego w integracji ze zdrowymi rówieśnikami, poprzez współpracę z przedszkolami masowymi i żłobkami i innymi zorganizowanymi grupami.

 • Interwencje w sprawach rodzin i dzieci.

 • Poradnictwo prawno-życiowe.

 • Gromadzenie i udostępnianie zabawek, książek, sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych pomocy do pracy z dzieckiem.

 • Propagowanie idei wczesnej interwencji i postępowania podtrzymującego w stosunku do rodzin w środowisku profesjonalistów, rodziców i w społeczeństwie.

 • Działania mają na celu zapobieganie nasilaniu się istniejącego już upośledzenia oraz pomniejszanie zakresu opóźnienia w rozwoju lub stopnia upośledzenia. Profilaktykę, polegającą na zwalczaniu przyczyn powodujących upośledzenie, OWI prowadzi tylko w stosunku do rodziców pacjentów Ośrodka, u których występuje zwiększone ryzyko urodzenia drugiego dziecka upośledzonego.

 

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy

   Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy- niepubliczną placówką oświaty specjalnej. W Ośrodku dzieci i młodzież z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, kalectwem sprzężonym i chorobami, realizują obowiązek szkoły podstawowej w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. OR-W przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ( obecnie 24 osoby )z głębokim upośledzeniem umysłowym, także ze sprzężonymi kalectwami i chorobami, które to osoby nie znajdują pomocy w placówkach istniejących na terenie ich miejsca zamieszkania, lub pomoc ta nie jest wystarczająca, a także dla ich rodzin.

Celem OREW jest:

 • wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego

 • poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym

 • utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej (dobrego samopoczucia, bez lęków, napięć, z gotowością do kontaktów i działania)

 • rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących oraz związków przyczynowo-skutkowych

 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań

 • uzyskiwanie niezależności osobistej w stopniu możliwym do osiągnięcia

 • włączanie osoby upośledzonej w życie grup rówieśników i społeczności lokalnej

 • poprawa rozumienia i zaspokajania potrzeb dziecka przez rodzinę

 • poprawa stopnia radzenia sobie przez rodzinę i jej poszczególnych członków ze stresem i trudną sytuacją życiową.

W roku szkolnym 1999/2000 17 dzieci Powiatu Mikołowskiego jest przywożone i odwożone na zajęcia pięć razy w tygodniu. 

 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej

   Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których 35 uczestników upośledzonych umysłowo poddanych jest rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej. Głównym celem Warsztatów jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Wyżej wymienione cele Warsztat realizuje poprzez:

 • Ogólne usprawnianie

 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej

 • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej

 • Rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej

 • Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy

 • Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

 

 Plany i działania na przyszłość

   Kontynuacja pracy w w/w placówkach oraz stworzenie miejsc pracy i zatrudnianie osób niepełnosprawnych (Zakład Aktywizacji Zawodowej).

 

 Dane teleadresowe:

  Siedziba Koła - Mikołów 43-190, Plac Salwatorianów 4,  tel/fax.: 032/226-31-52
  Ośrodek Wczesnej Interwencji - Mikołów 43-190, ul. Słowackiego 21c,  tel.: 032/226-22-64
  Warsztaty Terapii Zajęciowej - Mikołów 43-190, Plac Salwatorianów 4,  tel.: 032/226-31-52
  Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy
  Zespół rehabilitacyjno - Terapeutyczny
- Wyry 43-175, ul. Ks. Bojdoła 3a,  tel.: 032/ 218-70-01

 

 Przedstawiciele i osoby działające

 Zarząd Koła w składzie :

 Marschall Lech  

   przewodniczący

 Mika Joanna  

   sekretarz 

 Bereza Teresa  

   skarbnik

 Doniecka Irena  

   członek

 Kaczmarek Wanda  

   członek

 Piecha Janina  

   członek

 Pyrtek Mariola  

   członek

 Sworzeń Marian  

   członek

 Kierownik Ośrodka Wczesnej Interwencji - pani Małgorzata Ociepczyk - Wójcik
 Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej - pan Lech Marschall
 Kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego - pani Ewa Maciągowska
 Kierownik Zespołu Rehabilitacyjno -Terapeutycznego - pani Ewa Maciągowska
 Pracownicy w liczbie 50, członkowie Koła - 200 osób.

 

© Inter Aktywny Śląsk - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym